REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO  BIURO STYL Sp. z o.o. w Poznaniu
z dnia 08.02. 2021 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży towarów Sprzedawcy drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Biuro Styl Sp. z o.o.

2. KLIENT – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

3. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną, niebędący PRZEDSIĘBIORCĄ w rozumieniu niniejszego Regulaminu, który dokonuje zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. PRZEDSIEBIORCA PRYWATNY – klient będący osobą fizyczną, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający umowę nie związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient będący Przedsiębiorcą prywatnym  korzysta z tych samych uprawnień, z których korzysta  Konsument, stąd zawsze gdy w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, regulacja dotyczy również Przedsiębiorcy Prywatnego.

5. PRZEDSIĘBIORCA – klient będący osobą fizyczną, osobą prawna, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

6. SPRZEDAWCA – Biuro Styl Sp. z o.o. 61-248 Poznań, ul. Wiktora Jankowskiego 9
Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe KRS pod numerem 0000021310, NIP 7822137728, REGON 639694686, kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 PLN opłacony w całości.

7. SKLEP INTERNETOWY, zwany też Sklepem lub Witryną – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.biuro-styl.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, cenę, warunki dostawy.

9. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie internetowym objęte ofertą sprzedaży.

10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

11. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), zwana dalej UOPK.

13. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej UOSUDE.

14. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwany dalej KC.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, korzystających ze Sklepu internetowego, będącymi zarówno Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami, w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Weryfikacja statusu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie jej przynależności do kategorii Przedsiębiorców dokonywana jest przez Sprzedawcę, chyba, że Klient przy składaniu zamówienia wykaże w sposób niebudzący wątpliwości, iż mimo zapisów PKD działa jako Przedsiębiorca Prywatny.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.biuro-styl.pl.

3. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.biuro-styl.pl, prowadzony jest przez firmę Biuro Styl Sp. z o.o. 61-248 w Poznaniu ul. Wiktora Jankowskiego 9, NIP 782-21-37-728, REGON 639694686, KRS 0000021310.

4. Wszelkie porozumiewanie pomiędzy Klientem, a Sklepem następuje za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@biuro-styl.pl oraz numeru telefonu: +48 61 87 11 234.

5. Sklep prowadzony jest w języku polskim. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

6. Kontakt w języku angielskim jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz.szulc@biuro-styl.pl oraz numeru telefonu: +48 605 044 307 lub (61) 8711 232.

7. Sprzedaż nie będzie dokonywana na rzecz osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

8. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

9. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,

b) włączona obsługa JavaScript,

c)  włączona obsługa plików Cookies.

10. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.biuro-styl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzanie nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakupiony towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury.

 

III. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest  SPRZEDAWCA.

2. SPRZEDAWCA oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim ogólne rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. SPRZEDAWCA oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez jego firmę.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego.

4. Podanie danych przez KLIENTA jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie internetowym.

5. KLIENTOWI przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, Ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu.

6. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 5 powyżej, KLIENT skontaktuje się ze SPRZEDAWCĄ z wykorzystaniem danych z pkt II Regulaminu.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na stronie Sklepu www.sklep.biuro-styl.pl.

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Sprzedawca jest uprawniony pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Biuro Styl Sp. z o.o.

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.biuro-styl.pl, dokonać wyboru towaru i wymiarów z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)  wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Biuro Styl Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowa obejmująca towar niestandardowy, przygotowywany według wskazań Klienta zostaje zawarta i wdrożona do realizacji w dniu dokonania wpłaty ceny.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, chyba że Klient negocjuje warunki umowy – wówczas umowa jest zawarta w momencie dokonania wszelkich uzgodnień, a w przypadku gdy zapłata za towar następuje przy wydaniu towaru Klientowi umowę uznaje się za zawartą w chwili zapłaty.

10. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia albo odstąpienia od umowy, przy czym w przypadku przyjęcia jakichkolwiek kwot pieniężnych od Klienta na poczet realizacji zamówienia – wyłącznie z równoczesnym ich zwrotem .

11. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, gdy Klient nie dokona wpłaty ceny.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, w uzgodnionym terminie oraz poziomie kosztów.

3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki zawierającej kupiony Towar. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy/przewoźnikowi, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

a) przesyłka kurierska.

b) odbiór osobisty z magazynu pod adresem Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce, w godzinach 8.00-18.00 (pon.-pt.), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu odbioru.
Zasady wyliczenia kosztów dostawy podane są w zakładce KOSZTY DOSTAWY.

 

VII. Ceny, koszty dodatkowe i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Cena oraz koszty dostawy stanowią całość obciążeń Klienta z tytułu poczynionych w Sklepie zakupów.

3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych, czy wyprzedażowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów i wprowadzania akcji promocyjnych w każdym czasie, zgodnie z przepisami prawa.

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 37103012470000000003999181,

b) osobiście gotówką lub kartą w siedzibie firmy,

                     c) za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24,

d) za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

VIII. Uprawnienie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Prywatnego (zwanych dalej Konsumentami)  do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dnia od dnia, w którym nastąpił odbiór zamówionego towaru. Koszty związane ze zwrotem produktów zostają po stronie Konsumenta.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest realizowane przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w I.4 oraz II.2 lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

3. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu: formularz odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Płatności zwracane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy, ale nie wcześniej niż w dniu odbioru zwracanego towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże na inne rozwiązanie.

5. Konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem jego użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności, charakteru towaru.

6. Konsument jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument winien zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że strony dokonały innych uzgodnień.

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego o świadczenie usług:

a) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę dodatkową obejmującą towar za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub dodatkowe wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. przetworzona sklejka,

d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji niewynikającej z wady towaru.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady zakupionych u niego Towarów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2.  Reklamacje dotyczące wad Towaru należy kierować pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w I.4 oraz II.2 lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

3.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych odebranego Towaru będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu stwierdzenia wad mechanicznych podpisanego przez odbiorcę i dostawcę/przewoźnika przesyłki.

4.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b) żądania Klienta,

c) danych kontaktowych składającego reklamację,

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.4 oraz II.2 lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie tworzy po Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy  Sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru dostawcy/przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy/przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

6. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca może wypowiedzieć umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak, niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.),z uwzględnieniem zapisu par. XI.9.

2. Konsumentowi ponad wskazania pkt. 1 niniejszego paragrafu przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c)  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wskazanych w par. I pkt. 10, 11 i 12 niniejszego Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie tych zmian na stronie internetowej sklep.biuro-styl.pl

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego po wprowadzeniu do Regulaminu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta ich akceptacji i zrozumienia zgodnie z par. V.6.

7. Wszelkie pytania w sprawach Sklepu mogą być kierowane na adres mailowy podany w pkt. II.3 lub II.4.

8. Regulamin niniejszy znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz jest na stronie internetowej Sklepu.

 

Data opublikowania Regulaminu: 08.02.2021
Prezes Zarządu
Jerzy Bezak